Splošni prodajni in dobavni pogoji podjetja Semmelrock Stein + Design GmbH & CoKG

Veljavni od 01.03. 2013 Opomba: za podjetje Semmelrock Stein + Design se v besedilu uporablja skrajšan naziv podjetje.

1. Veljavnost

Dobavni pogoji veljajo za vse sklenjene prodajne posle in podjemne pogodbe ter za dobave in naknadne dobave, ki so z njimi povezane. Odstopanja od teh prodajnih in dobavnih pogojev so pravnomočna samo, če jih podjetje potrdi s pisno izjavo. Nabavni pogoji kupcev niso veljavni, tudi če jim podjetje ni nasprotovalo. Če je pogodbeni partner potrošnik v smislu Zakona o varstvu potrošnikov, veljajo za ta pravni posel kot dopolnitev ali sprememba teh »Splošnih prodajnih in dobavnih pogojev« določbe Zakona o varstvu potrošnikov.

2. Ponudbe in sklenitev pogodbe

Ponudbe podjetja so neobvezujoče, če ni bilo izrecno dogovorjeno drugače. Njihova veljavnost je omejena na dva meseca, če ni pisnega podaljšanja. To velja za ponudbe v cenikih in tudi za posamezne ponudbe. Sprememba enega stroškovnega dela daje podjetju pravico, da ustrezno korigira ceno. V ponudbi zajete količine, dimenzije, teže in drugi podatki so navedeni z maksimalno vestnostjo, vendar brez garancije za natančnost. Naročilo kupca se smatra kot ponudba za sklenitev pogodbe s podjetjem, tudi če naročilo prevzame delavec, in se šteje kot sprejeto s strani podjetja z dnem, ko je bilo odposlano potrdilo o naročilu ali s pričetkom dobave. Podjetje je upravičeno odstopiti od ponudbe ali sklenjene pogodbe brez prevzema vsakršnih posledičnih stroškov ali začasno ustaviti dobave, če se med trajanjem pogodbenega razmerja
a) ne izpolnjujejo dogovorjeni plačilni pogoji ali
b) se ugotovijo o kupcu okoliščine, zaradi katerih je vprašljiva njegova plačilna sposobnost.
 

3. Cene in obračunavanje

Cene temeljijo na stroških v trenutku navedbe cen. V primeru zvišanja cen, recimo za surovine in pomožne materiale, ali ostala zvišanja stroškov pri plačah, provizijah, tovornini ipd. je podjetje upravičeno, da izvrši ustrezne spremembe v korist ali v breme kupca. To velja tudi za kasnejša naročila. Ponudbene in obračunske cene ne vključujejo zakonskega davka na dodano vrednost, ki ga je treba še prišteti. Za obračun veljajo dimenzije in količine dejanske dobave ali storitve na osnovi potrjenih dobavnic, ne glede na to, kdo jih je potrdil. Če ni dogovorjeno drugače, so mišljene cene v ponudbah in prospektih franko tovarna, naloženo na tovornjak. Če na naše potrdilo naročila ne dobimo v treh dneh ugovora, se šteje, da kupec z njim soglaša. Dogovorjene in obračunane cene veljajo pod pogojem, da kupec izpolni dogovorjene plačilne pogoje. Če se plačila ne opravijo pravočasno, ima podjetje pravico, da naknadno zaračuna razliko med morebitnim popustom in veljavnimi cenami po ceniku.

4. Dobavni rok

V kolikor ni drugače pisno dogovorjeno, so navedbe dobavnih rokov zavezujoče in pričnejo veljati šele:
a) po sprejemu naročila s strani podjetja ali
b) po prispetju predplačila, v kolikor je tako dogovorjeno;
c) v vsakem primeru šele po prejetju vseh dokumentov, potrebnih za dobavo, s strani prodajalca.
Podjetje bo po možnosti in izvedljivosti izpolnilo navedene dobavne roke. Če to ni možno, ima kupec pravico, da po določitvi dodatnega roka osmih dni odstopi od pogodbe. Kupec se odpoveduje uveljavljanju pravice za nadomestilo škode iz naslova zamude v dobavi. V primeru zamude pri prevzemu s strani kupca je podjetje upravičeno, da uskladišči blago na stroške in odgovornost kupca, blago zaračuna in le-to zapade v plačilo skladno z dogovorom ali da odstopi od pogodbe in blago drugače proda.

5. Odprema in transport

Odprema oz. transport, v kolikor ni nasprotnega pisnega sporazuma, poteka na stroške in odgovornost kupca.
Način odpreme oz. transporta določi podjetje, v kolikor ni drugače določeno s pisnim sporazumom. Stroški pakiranja bremenijo kupca. Podjetje je dolžno skleniti zavarovanje samo na izrecno pisno zahtevo kupca. Tudi če podjetje zavarovanje sklene v interesu stranke brez njenega poziva, stroške za to nosi kupec.

Prevozni pogoji
Dobava se vrši na tovornjakih priklopnikih (tovornjak priklopnik: dovoljena teža tovora 24 t, tovornjak priklopnik z dvigalom: dovoljena teža tovora pribl. 22 t) in sicer v okviru vsakokrat dovoljene največje dovoljene mase (trenutno 40 ton) do skladišča trgovca, v roku 7 dni po prejemu naročila in potrditvi pogojev naročila.
Tudi v primeru naročila manj kot 8 palet (10 ton) zagotavljamo dobavo v roku 7 delovnih dni do skladišča trgovca in v tem primeru zaračunamo dodatek za dostavo manjše količine v višini € 150,00.

Dobava na gradbišče
Za naročila nad 8 palet nudimo tudi dobavo na gradbišče. Za vsako dobavo na gradbišče in za vsako vožnjo za pospravljanje gradbišča zaračunamo prevozninski pavšal v višini € 80,0 (Št. art. 9957). Stroški razkladanja in nakladanja z dvigalom so vključeni v ceno. V primeru komisioniranja blaga se dobavni rok podaljša za 3 delovne dni.
Dodatno se zaračunavajo čakalni časi, ki nastanejo zaradi

- čakanja na gradbišču
- neprimernih dovoznih poti
- daljših razkladalnih časov v skladišču trgovca
- dodatnih storitev, naročenih s strani kupca na gradbišču
- del na gradbišču (z dvigalom)
- daljših razkladalnih časov na gradbišču
- mirovanja
- premikanja ali postavljanja dvigala za razkladanje.

Za navedene čakalne čase zaračunavamo dodatni strošek v višini € 75,00 za vsako začeto uro (za tovornjak s priklopnikom ali navadni tovornjak). Prosimo, da v tem primeru navedete Št. art. 9972.
Dodatek za gorske prevoze (nad 1.000 m) in prevoze s spremstvom se zaračuna na podlagi dejansko nastalih stroškov.

Izredna naročila
Izredna naročila posameznih formatov so možna od površine velikosti pribl. 500 m² in več. Za izredna naročila v obsegu manj kot 500 m² poleg izračunane cene na prodajno enoto zaračunamo še stroškovni pavšal v višini € 750,00. V primeru naročila izdelamo 3 do 5 % pribitka na naročeno količino, ki ga zaračunamo in dobavimo naročniku. Prosimo, da to upoštevate pri oddaji naročila! Za izredna naročila, katerih dostave naročnik ne bo zahteval v roku 2 tednov po dogovorjenem dobavnem roku, se izstavi račun.

Majhne količine
Za prevzem/dobavo iz naših skladišč imamo, glede na regionalno povpraševanje, za naše stranke pripravljene manjše količine tistih izdelkov, ki jih proizvajamo na drugih lokacijah.

Komisioniranje blaga
Komisioniranja blaga ni možno pri neto artiklih in artiklih za višinsko gradnjo. Prodaja se vrši izključno v celih paletah. Pri komisioniranju tlakovcev se količina zaokroži na vrsto (1 vrsta). Prodaja posameznih kosov ni možna! Poleg rokov, navedenih v ceniku, potrebujemo za pripravo blaga 3 delovne dni.
Za posamezno naročilu zaračunamo pavšal za komisioniranje blaga v višini € 8,00 (Št. art. 9969)
 

6. Palete

A) vračanje palet – končni potrošniki in obrt
Različni izdelki se lahko dobavljajo samo na paletah. Kupec soglaša, da se bodo zaračunavale in plačevale standardne palete po 9,50 €, železniške palete ÖBB (evro palete) po 9,50 € ter lastne velike palete podjetja po 9,50 € ter Big Bag po 9,50 € ( + 9,50€ za paleto) s pribitkom DDV. Če se vrnejo palete podjetju, ne da bi pri tem nastali zanj prevozni stroški, in sicer v nepoškodovanem stanju v dobavni obrat v roku osmih tednov, prejme kupec dobropis v višini 8,00 €/kos do števila palet, ki je bilo fakturirano. Po preteku osmih tednov preneha naša obveznost za prevzem. Pri paletah za enkratno uporabo (tako označene) se tudi v primeru vračila ne vrne nadomestilo. Podjetje ni dolžno samo pobirati dostavljenih palet pri kupcu. Tekom dobave bo podjetje po možnosti vzelo nazaj zložene in nepoškodovane palete. Če kupec ni zmožen sam pripeljati preostalih palet, se lahko s podjetjem dogovori za odvoz proti plačilu.

B) Vračanje palet – trgovski partnerji
Za palete, ki jih našemu podjetju vrača trgovski partner, damo trgovskemu partnerju 0,47 €/paleto več dobropisa, kot pa smo mu zaračunali. To pravilo ne velja, če se nakladalni pripomočki vračajo na stroške podjetja.
 

7. Plačilo, plačilni pogoji

V osnovi cenovne terjatve podjetja do kupca zapadejo v plačilo z dostavo računa. Če ni drugih dogovorov, se plačujejo zaračunane cene v neto znesku. Skonto lahko uveljavlja kupec samo v takšnem obsegu, kot je skonto izkazan na naročilu ali na računu. Zaradi reklamacije ali zamude v dobavi se ne spremeni zapadlost ali podaljša plačilni rok. Skonti se lahko kot takšni obravnavajo samo, če se opravi plačilo računa v danem roku za skonto in če niso neporavnani nobeni starejši računi. Plačila kupcev je treba vedno knjižiti na najstarejši dolg. Neupravičene cenovne odbitke je treba doplačati. Plačila veljajo za prispela, ko prejme podjetje obvestilo o dobropisu na svojem računu. Pri zamudi plačila se bodo kupcu zaračunale bančne zamudne obresti z mesečnim obrestnim računom in pribitkom DDV. Višina obrestne mere bo navedena na vsakem računu. V primeru zamude plačila je kupec dolžan nadomestiti tudi izvensodne stroške opomina. Pri zamudi plačila tudi samo enega dela vseh odprtih računov je podjetje upravičeno, da takoj aktivira zapadlost celotnega odprtega salda. Podjetje ni dolžno sprejemati kupčevih menic. Če jih sprejme, gredo celotni menični stroški vključno z eskontirnimi obrestmi v breme kupca. Menice se sprejemajo samo zaradi plačila. Stranka ni upravičena, da s terjatvami, kakršnimi koli že, kompenzira terjatve podjetja.

8. Lastninski pridržek

Blago, ki ga je dobavilo podjetje, ostaja do popolnega plačila v lasti podjetja. Kupec odstopi ob dodelitvi naročila podjetju pri nadaljnji prodaji pod lastninskim pridržkom stoječo terjatev podjetja svojemu lastnemu kupcu (naročniku). Na željo podjetja lahko le-to uveljavlja prejet odstop v obsegu svoje terjatve do kupca s pisnim obvestilom kupčevega naročnika. Z vsakim naročilom pri podjetju se utemeljuje soglašanje kupca s to pravico. Plačilo, ki kupčevega naročnika razbremenjuje dolga, se lahko od tega trenutka vrši samo na podjetje. V primeru rubeža pod lastninskim pridržkom stoječega blaga s strani kupčevega upnika mora kupec podjetje takoj obvestiti in poravnati vse stroške, ki nastanejo podjetju za sprostitev tega blaga za pravice tretjih.
V primeru sprožitve insolvenčnega postopka nad premoženjem kupca ali v primeru zamude plačil za več kot 30 dni od zapadlosti je podjetje upravičeno, da pri kupcu prevzame blago, ki je pod njenim lastninskim pridržkom. Če podjetje vzame dobavljeno blago nazaj zaradi gornjega lastninskega pridržka, odgovarja kupec za vsak manjši prihodek, ki nastane pri nadaljnji prodaji tega blaga, nadomestiti pa mora tudi stroške za povratni in nadaljnji transport.
 

9. Vrnjeno blago in njegovo plačilo

Vračilo blaga je možno izključno v roku 4 tednov in samo po pisnem dogovoru in samo v primeru, če je blago pripravljeno za prevzem nepoškodovano in originalno zapakirano na paletah. Pri neto proizvodih in izdelkih za višinsko gradnjo oz. če ni navedeno drugače, se blago vrača izključno na paletah. Vsi ostali izdelki se vračajo v skladu z opredeljeno prodajno količino. Za blago v akcijski prodaji in skladiščeno blago, izdelke po naročilu in vse vrsta blaga v vrečah je vračilo izključeno. Pred vračilom blaga je dolžan kupec prodajalcu posredovati dobavnico o izdelku, ki naj bi bil vrnjen. Vračilo blaga je možno v roku 4 tednov, z odbitkom 20 odstotkov od vrednosti blaga. Če za vračilo blaga poskrbi naše podjetje, vam obračunamo stroške prevoza, vendar najmanj v višini € 80,00.
Kot vrnjeno blago sprejemamo izključno originalno zapakirano blago na paletah (ne posameznih kosov).
 

10. Jamstvo in nadomestilo škode

Podjetje v okviru zakonskih določb jamči za običajno kakovost v panogi. Garancijske zahteve preko tega okvirja lahko kupec uveljavlja samo na osnovi izrecne pisne privolitve podjetja. Podjetje ne povrne loma do 2 odstotkov vsakokratne dobavljene količine. Če se primerne količine loma evidentirajo na dobavnici, se praviloma povrne količina, ki presega 2 odstotka. Kupec ali njegov pooblaščenec mora pri prevzemu blago premeriti, prešteti in pregledati po količini in kakovosti z vidno kontrolo. Na osnovi takšne kontrole reklamirano blago se ne sme vgraditi, podjetju pa je treba poslati pisno reklamacijo najkasneje v treh dneh. Če se je opravil transport z vozilom z dvigalom in je bilo naročilo sklenjeno franko gradbišče oz. skladišče razloženo z dvigalom, se šteje, da je opravljena predaja blaga po razložitvi. Za lom, ki nastane zaradi slabe dovozne poti in pri razkladanju oz. manipulaciji z dvigalom na gradbišču, podjetje ne jamči. Pri upravičeni in pravočasno dostavljeni reklamaciji prevzame dobavno podjetje obveznost za nadomestilo tistih kosov, ki so dokazno in zaradi pomanjkljive izvedbe ali zaradi transportnih poškodb na našem tovornjaku postali neuporabni, ali pa izda podjetje dobropis brez nadomestne dobave. Pri različnih skupinah izdelkov veljajo v primeru reklamacije tiste značilnosti izdelkov, ki jih je podjetje sporočilo s prilogo k ponudbi ali k potrdilu naročila v obliki predpisov za polaganje, pisnih navodil, tehničnih navodil itn. Izdelki podjetja se proizvajajo iz naravnih materialov, ki so po barvi podvrženi naravnim nihanjem. Rahle barvne razlike v primerjavi s predloženimi vzorci kot tudi med posameznimi proizvodi ne veljajo za pomanjkljivost. Barvne razlike med izdelki iz različnih proizvodnih šarž so neizogibne in se ne priznavajo kot napaka. Barvne razlike, ki presegajo mejo tolerance med enakimi izdelki, kažejo na dobavo iz različnih proizvodnih šarž, to pomeni, izdelki, med katerimi obstajajo takšne barvne razlike, ki presegajo mejo tolerance, veljajo do dokaza nasprotnega za dobavljene iz različnih šarž. Iz naslova povračila stroškov je podjetje načeloma, v kolikor ne gre za osebno škodo, odgovorno le pri naklepnem poškodovanju in hudi malomarnosti.

11. Odgovornost za izdelke

1. Vse pravice in dolžnosti, ki jih v nadaljevanju prevzemajo naši kupci, veljajo tako dolgo, dokler se lahko proti podjetju uveljavljajo zahteve skladno z avstrijskim Zakonom o odgovornosti za izdelke (Produkthaftungsgesetz – PHG) ali z drugimi predpisi, ki urejajo odgovornost za izdelke v zvezi z dajanjem v promet, nadaljnjo dobavo ali nadaljnjo prodajo izdelkov.

2. Odgovornost za materialne škode podjetja je izključena skladno z 9. čl. avstrijskega Zakona o odgovornosti za izdelke in tudi po drugih predpisih, ki urejajo odgovornost za izdelke, če je to pravno
dopustno.

3. Če kupec nabavi naše izdelke z namenom nadaljnje prodaje, nadaljnje dobave ali za drugo nadaljnje posredovanje tretjim, se kupec obvezuje, da bo od vsakokratnih odjemalcev dokazno pogodbeno zahteval, da izključijo odgovornost v naše dobro, in da bo te na enak način pogodbeno obvezal z nadaljnjo zahtevo o izključitvi odgovornosti v naše dobro v celotni verigi odjemalcev in še posebej tudi uporabnikov izdelka.

4. Zahteve tretjih skladno z avstrijskim Zakonom o odgovornosti za izdelke mora v notranjem razmerju vedno nositi kupec. V primeru, da nastanejo do kupca zahteve skladno z avstrijskim Zakonom o odgovornosti za izdelke, so odškodninski zahtevki do podjetja izključeni. Obratno kupec poskrbi, da se do nas ne uveljavljajo odškodnine in tožbe v primeru, če nastanejo do nas zahteve zaradi napak na izdelkih, ki jih je on spravil v promet.

5. Kupec je v primeru, če spravi v promet naše izdelke, dolžan zagotoviti, da se dokazno lahko ugotovi postopek nadaljnje prodaje, nadaljnje dobave ali drugega nadaljnjega širjenja, pri čemer je potrebno predvsem evidentirati ime in naslov pridobitelja, izdelek in datum. Nadalje se kupec obvezuje, da bo sproti in dokazno obveščal svoje sodelavce o informacijah in navodilih, ki jih dobavljamo skupaj z našimi izdelki, ter o zakonskih predpisih in zahtevah uradnih organov. Tudi svetovanje za naročnikove kupce se mora opravljati v smislu teh predpisov in informacij.

6. Kupec lahko naše izdelke spravlja v promet oz. dobavlja dalje in vgrajuje samo v brezhibnem stanju in izključno skladno z našimi in zakonskimi predpisi oz. skladno s predpisi, odredbami in pogoji za izdajo dovoljenj uradnih organov. V primeru nadaljnjega posredovanja naših izdelkov je potrebno dokazno zahtevati, da se izpolni obveznost o izpolnjevanju zakonskih predpisov, posebej še v oziru na pristojnost za izvedbo vgradnje ali druge obdelave in predelave naših dobavljenih izdelkov. Naročnik mora skupaj z izdelkom kupcu dostaviti navodila za polaganje, podatke o področju rabe in uporabe ter druge informacije o izdelku.

7. Kupec je dolžan obvestiti svoje delavce, zlasti osebje v prodaji, o naših informacijah o izdelkih ter o zakonskih predpisih oz. o predpisih, odredbah in pogojih za izdajo dovoljenj uradnih organov. Prodajno osebje je s svoje strani dolžno kupcu naših izdelkov svetovati samo skladno s temi informacijami, navodili in predpisi.

8. Kupec je nadalje dolžan hraniti in nam na zahtevo predložiti dokumentacijo in dokumentacijska potrdila, ki so potrebna za presojo in varstvo pred zahtevami iz naslova jamstva za izdelke, neprekinjeno najmanj deset let od trenutka spravila v promet oz. od trenutka nadaljnje dobave izdelka. Sem spadajo predvsem potrdilo o zahtevi glede izključitve odgovornosti v celotni prodajni verigi, dokumenti skladno s točko 5 in potrdilo v smislu točk 6 in 7 tega poglavja.

9. Kupec je dolžan, če sam pridobi pravico za nadaljnjo prodajo, nadaljnjo dobavo ali za drugo nadaljnje posredovanje tretjim, izpolniti obveznost, da nas nemudoma obvesti o vseh njemu znanih napakah naših izdelkov in o napakah v informacijah o izdelkih. Opozarjamo, da ne prevzemamo nobenega jamstva za izdelke ali informacije o izdelkih, ki jih daje v promet kupec, če se te lahko razpoznajo za napačne, temveč mora iz tega nastale škode nositi izključno kupec.

10. Kupec je dolžan samostojno slediti stanju znanosti in tehnike glede na lastnosti naših izdelkov, zlasti glede njihove varnosti. Če pri tem nastane sum o nasprotju z našimi informacijami o izdelkih, z navodili za polaganje in zamikanje, zmožnostmi za uporabo itn., nas mora kupec o tem nemudoma obvestiti in takoj prenehati z dobavljanjem izdelkov, ki niso več v skladu s tem spremenjenim stanjem znanosti in tehnike v oziru na varnost izdelkov.

11. Škod, za katere si lahko kupec priskrbi zavarovanje, nikakor ne krijemo.
 

12. Kraj izpolnitve

Ne glede na dogovorjeno razkladalno mesto velja dogovorjen kraj izpolnitve za obojestranske obveznosti iz te pogodbe Celovec/ Klagenfurt. Morebitni spori iz te pogodbe se bodo reševali ob izključitvi vseh sodnih pristojnosti pred sodiščem v Celovcu, ki pride v poštev glede na stvarno pristojnost, če kupec ni potrošnik v smislu Zakona o varstvu potrošnikov.
 

13. Veljavnost Splošnih poslovnih pogojev za potrošnike skladno s 1. čl. avstrijskega Zakona o varstvu potrošnikov

1. Točka 2 velja z dodatkom, da se opravi potrditev naročila v 14 dneh od dodelitve naročila. Če ni dogovorjen konkreten dobavni rok, pride do sklenitve pogodbe tudi brez potrditve naročila, če se opravi dobava v zgoraj navedenem roku 14 dni.

2. Preko določb 4. odstavka lahko porabnik do nastanka pogodbe ali po tem, v roku enega tedna, pisno poda izjavo o odstopu od pogodbe iz razlogov skladno s 1. in 2. odstavkom 3. čl. avstrijskega Zakona o varstvu potrošnikov, pri čemer prične teči rok najhitreje z dnem sklenitve pogodbe.
Odstop je izključen zlasti, če:
a) je bil sklenjen posel v prostorih podjetja, ki se trajno uporabljajo za poslovne namene ali
b) v razstavnih prostorih na sejmih ali na stojnicah na tržnicah,
c) je potrošnik sam navezal poslovni stikin
d) za sklenitev pogodbe ni bilo poprejšnjih sestankov.

3. Točka 12 ne velja, če ima potrošnik svoje stalno ali začasno bivališče v tuzemstvu ali je v tuzemstvu zaposlen. Pristojno sodišče se v tem primeru ravna po uradnem okolišu stalnega bivališča, začasnega bivališča ali kraju zaposlitve potrošnika.