Tukaj najdete vse naše Splošne pogoje prodaje, dobave in nabave.

Splošni pogoji prodaje in dobave

Angleška različica spodaj (english version below)

1. Veljavnost

Pogoji dobave za vse sklenjene prodajne posle in pogodbe ter s tem povezane dobave in poznejše dobave. Odstopanja od teh Pogojev prodaje in dobave so pravno veljavna le, če jih v pisni obliki potrdita tako kupec kot prodajalec.

2. Ponudbe

Ponudbe so neobvezujoče, razen, če ni izrecno drugače dogovorjeno. Njihova veljavnost je označena v ponudbi. Ponudba zajema naziv izdelka, količine, cene, pogoje plačila, dostavne/prevzemne roke in druge pogoje.

3. Cene in obračun

Ponujene in obračunane cene se štejejo brez zakonsko pripadajočega davka na dodano vrednost (DDV-ja) po veljavnem ceniku izdelkov Semmelrock. Če ni drugače dogovorjeno, se cene v ponudbah štejejo za EXW-skladišče Ogulin, naloženo na kamion. Za obračun veljajo velikosti in količine realizirane dobave na podlagi potrjene odpremnice.

4. Rok dobave

Semmelrock se bo pridrževal navedenih rokov dobave v skladu z namenom in zmožnostmi. Če Semmelrock dostavlja blago, je končni rok osem delovnih dni za poln kamion. Če gre za manjšo količino tlakovcev, se roki dostave posebej dogovarjajo.

5. Odprema in transport

Če podjetje Semmelrock dostavlja kupcu blago v skladišče ali na gradbišče, bo cena transporta prikazana kot posebna postavka. Podjetje Semmelrock lahko med letom spremeni cene transporta v skladu s spremembami na trgu.

6. Palete

Izdelki Semmelrock se dobavljajo na euro-paletah velikosti 80/120 cm. Palete obračunavamo 60,00 HRK/kos. Če kupec v skladišče Ogulin vrne nepoškodovane palete v roku 60 dni od izdaje izhodnega računa za navedene palete, kupca finančno odobrimo za enak znesek. Kupec na lager lahko prinese tudi nadomestne palete. V tem primeru na odpremnih dokumentih in računu ne bodo evidentirane.

7. Plačilo, plačilni pogoji

Plačilni pogoji so dogovorjeni s Partnersko pogodbo ob opredeljenih sredstvih zavarovanja plačila. Če s kupcem ni sklenjene pogodbe o sodelovanju, se plačilo opravi na podlagi predračuna. Za zamude pri plačilih se bodo zaračunavale zakonske zamudne obresti.

8. Pravica do zadržanja lastnine

Vse, dokler se plačilo ne opravi v celoti, ostane dobavljeno blago v lasti podjetja Semmelrock. Če podjetje Semmelrock zaradi neplačila kupca prevzame blago nazaj, na podlagi pravice do zadržanja lastnine, nosi kupec stroške transporta v primeru povračila ali nadaljnje prodaje blaga.

9. Povračilo blaga in pripadajoči stroški

Če pride do dobave prevelike količine blaga glede na naročilo kupca, bo le-ta prejeta nazaj šele po tem, ko bo podjetje Semmelrock pisno obveščeno o tem ter če je blago nepoškodovano in originalno zapakirano na paletah pripravljeno za odpremo. Blago, ki ga vrne kupec in ki ni ustrezno zapakirano na paletah, ne bo prevzeto. V vsakem primeru mora imeti kupec pri povračilu blaga potrdilo o prevzetju le-tega (odpremnico), na katerem so prikazani izdelki s količinami.

10. Garancije in reklamacije

Podjetje garantira za običajno kakovost in količino izdelkov v okviru zakonskih določb. Za vse morebitne reklamacije glede kakovosti in količine izdelkov je kupec dolžan v roku 7 dni od prevzemanja/dostave izdelka dostaviti komisijski zapisnik o opaženih pomanjkljivostih. V primeru reklamacije bo kupec izločil reklamirano blago in povabil podjetje Semmelrock k skupnemu ugotavljanju dejanskega stanja. Reklamacija na del blaga ne daje partnerju pravice do podaljšanja plačila za nereklamirani del blaga. Reklamiranega blaga partner ne sme spustiti v prodajo vse, dokler podjetje Semmelrock ne izda morebitne odobritve za prodajo le-tega.

Pogoji nabave članic skupine Semmelrock (»naročnik«)

Angleška različica spodaj (english version below)

1. Splošno

(1) Naročila storitev (v nadaljnjem besedilu tudi »predmet naročila«) in blaga s strani družbe Semmelrock Int. d. o. o. ter družb koncerna (»družbe skupine Semmelrock« ali »naročnik«) in tudi sklenitev podjemne pogodbe se izvajajo, če v naročilu ali podjemni pogodbi ni drugače navedeno, izključno na podlagi teh pogojev nabave. Nasprotujoči ali odstopajoči pogoji ter druge omejitve, ki jih opredeli dobavitelj, niso del pogodbe, razen če dobavitelj v posameznih primerih izrecno in pisno soglaša z njimi.

2. Ponudba

(1) Vsak dobavitelj mora slediti povpraševanju naročnika in v primeru odstopanja na njih izrecno pokazati.

(2) Izdelava ponudbe je brezplačna in na noben način ni obvezujoča za naročnika.

3. Naročilo

(1) Naročila in spremembe naročil se izvajajo v pisni obliki (prek faksa ali e-pošte). Vsebina ustnih ali telefonsko dogovorjenih naročil je obvezujoča le v primeru, če jo potrdi naročnik. Če obstaja pisni dogovor o dobavi (okvirni dogovor), katerega veljavnost se nanaša na trenutno naročilo, se možno odstopiti od teh pisnih pogojev.

(2) Vsako naročilo ali sprememba naročila mora potrditi dobavitelj, ki mora potrdilo naročila izdati naročniku v roku 8 dni. Če ga dobavitelj s pisnim razodetjem ne zavrne, se po preteku roka šteje, da je naročilo prejeto v skladu s pogoji naročnika.

(3) Izdano potrdilo se ne sme brez pisne privolitve naročnika, tako delno kot tudi v celoti, dajati v vpogled kooperantom ali tretjim osebam. Dobavitelj je izrecno odgovoren za naročila in storitve svojih kooperantov in poddobaviteljev ter zagotavlja, da se bodo le-ti zagotovili.

4. Naročilo izdelkov

(1) Dobave in storitve morajo ustrezati pogojem kakovosti, navedenim na naročilu, zlasti pa specifikaciji obveznosti iz pogodbe. Če na naročilu ni navedenih posebnih pogojev kakovosti, mora predmet dobave ustrezati običajnim pogojem trgovske kakovosti in imeti običajno predvidene lastnosti. Nadalje, predmet dobave mora vsebovati dobaviteljeve in naročnikove (v tem zaporedju) veljavne zakonske in upravne določbe, kot so posebni predpisi o varnosti, zaščita zaposlenih in preprečevanje nezgode ter uporabne norme (npr. Ö-norme, DIN-norme, proizvodne norme) in smernice, upoštevajoč veljavne tehnične predpise in pravila. Norme in oznake, navedene na naročilu, morajo biti veljavne, če v naročilu ni drugače navedeno. Dobavitelj je dolžan pridobiti vse naročnikove norme, če mu niso dane na voljo.

(2) Dobavitelj se je dolžan seznaniti z uporabo predmeta, ki se dobavlja, in o pripadajočih pogojih.

(3) Če so za izdajo naročila potrebne dodatne odobritve (npr. pri uvozu in izvozu) ali soglasje tretje strani, je dobavitelj dolžan le-te pravočasno zagotoviti.

(4) Nujno se treba je pridrževati vseh za izdelek veljavnih in ustreznih smernic EU glede oznak CE ali, v primeru neuporabnosti norm EU, pripadajočih krajevnih ali mednarodnih pravnih predpisov. Sestavni del dobave je ustrezna Izjava o skladnosti, vključujoč ustrezno dokumentacijo (koda dobavitelja izven EU).

(5) Na zahtevo naročnika je dobavitelj dolžan izdati dokaz oziroma izjavo o poreklu blaga. Če s pogodbo ni drugače opredeljeno, morajo biti dobave, ki prihajajo iz držav, ki niso članice EU, usklajene s pravili o poreklu blaga ustrezne pogodbe s preferencami iz EU.

(6) Nadalje je dobavitelj obvezen skupaj s predmetom dostave dostaviti vse potrebne dokumente, navodila, načrte in drugo dokumentacijo, ki naročniku omogoča pravilno uporabo, vgradnjo, postavljanje, vzdrževanje, popravilo, obdelavo, skladiščenje, zagon in preveritev naročenega blaga. Razen tega je dolžan na zahtevo imenovati proizvajalca, uvoznika in dobavitelja.

(7) Če v eni izmed tovarn skupine Semmelrock potekajo postavljanje, vzdrževanje, pregled, usposabljanje itn., v tem primeru veljajo lokalne smernice o varnosti za zunanja podjetja, ki imajo pogodbo s podjetji znotraj skupine Semmelrock.

(8) Dobavitelj bo zagotovil vse s ceno zajete komponente in storitve, da bi ugodil zahtevam naročnika, tudi takrat, kadar le-te niso nedvomno navedene v naročilu.

(9) Če so za predmet dobave predvidena preskušanja, nosi dobavitelj vse osnovne in spremljajoče stroške za le-te. Dobavitelj je dolžan po pisni poti potrditi pripravljenost za izvajanje preskušanja, in sicer minimalno en teden pred izvajanjem le-tega dogovoriti skupni termin. Če do dogovorjenega termina ne dostavi predmeta dobave, obremenijo dobavitelja osebni stroški preskušanja naročnika.

(10) Če so zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti potrebna ponovna ali nadaljnja preskušanja, nosi dobavitelj vse osnovne in pripadajoče stroške.

(11) Pri ugotavljanju sestave osnovnih materialov nosi dobavitelj vse spremljajoče osnovne in stranske stroške.

5. Naročila, navodila, seznami z rezervnimi deli in postavljanje

(1) Pribor, filmi, tiskani material in druga oprema, ki jo dobavitelj proizvaja oziroma pridobi izključno v namen izvajanja naročila, najpozneje z vplačilom postanejo lastnina naročnika, tudi takrat, kadar ostanejo v posesti dobavitelja. Dobavitelj je dolžan na zahtevo naročnika izročiti te predmete.

(2) Vsi dokumenti in oprema, ki so dobavitelju dani na voljo, da bi lahko proizvedel predmet dobave, ostanejo v lasti naročnika. Dobavitelj jih ne sme uporabljati v druge namene, razmnoževati ali dajati na voljo tretjim osebam. Na zahtevo naročnika je dobavitelj dolžan dostaviti le-te z vsemi njihovimi kopijami.

(3) Dobavitelj mora vročiti seznam z rezervnimi deli v jeziku države naročnika ter na njegovo zahtevo tudi v angleškem ali nemškem jeziku, in sicer najpozneje do izvedbe dobave.

6. Posebne določbe za dobavo strojne in programske opreme

(1) Dobavitelj zagotavlja, da dobavljena strojna in programska oprema ne vsebujeta nobene opreme za kopiranje podatkov, programiranega zaklepanja programov, prav tako ne drugih omejitev pri uporabi ter, da sta prosti pravic tretjih oseb. Dobava mora vsebovati popolno dokumentacijo v jeziku države, v kateri se izvaja dobava, če pa to ni mogoče, prideta v poštev nemški in angleški jezik.

(2) Dobavitelj naročniku dodeli časovno in prostorsko neomejeno in prenosno pravico do uporabe dobavljene programske opreme. Dobavitelj je prav tako dolžan v obdobju 7 let po opravljeni storitvi, v skladu pa s pogodbo, naročniku zagotoviti storitve vzdrževanja strojne in programske opreme ter ga seznaniti z njunimi novimi različicami.

7. Določanje cen in pogoji dobave

(1) Če v naročilu ni drugače navedeno, cena zajema zapakirani izdelek, pariteto DDP, iztovor in zavarovanje pri transportu ter je fiksna.

(2) Kraj dostave je tisti, ki je naveden na naročilnici, če pa podatki niso navedeni, tedaj je mesto dostave sedež naročnika. Naročnik je pooblaščen prevzeti blago v tovarni dobavitelja ob nadomestilu stroškov transporta, kar je tudi dolžan pravočasno naznaniti dobavitelju. V tem primeru je vsa odgovornost v pristojnosti naročnika.

(3) Če se na naročilu navajajo pogoji dobave, morajo le-ti biti usklajeni z določbo INCOTERMS 2000. Dobavitelj je dolžan na kraj dostave blaga dostaviti potrdilo naloga.

(4) Nevarni izdelki se morajo v skladu z veljavnimi krajevnimi in mednarodnimi normami zapakirati, označiti in dostaviti na strošek dobavitelja.

(5) Dobavitelj je dolžan na lastni strošek prevzeti povratno embalažo, ki se uporablja pri dobavi.

(6) Dobavitelj je odgovoren za upoštevanje pogojev dobave s strani svojih poddobaviteljev in transportnih podjetij. Vse pošiljke, ki ne morejo biti prevzete zaradi neupoštevanja teh predpisov, gredo na strošek in odgovornost dobavitelja. Naročnik je pooblaščen ugotoviti vsebino in stanje takšnih pošiljk.

(7) Če dobavitelj v času med naročilom in dobavo zniža in/ali izboljša pogoje, veljajo na dan dostave veljavne cene in pogoji. Povišanje cen in dobav se sprejme le, če je naročnik pred prejemom računa za to dal pisno odobritev. V nasprotnem sledi popravek računa.

8. Odpremnice in računi, dokaz o poreklu blaga

(1) Vsaka dobava mora vsebovati odpremnico, na kateri je napisana številka naročila. Pri pošiljanju z ladjo se na papirjih za odpremo navede ime ladjarskega podjetja in ladje.

(2) Računi ne smejo biti priloženi ob dobavi. Računi brez navedene številke naročila so lahko zavrnjeni in vrnjeni nazaj.

(3) Računi morajo z obliko, zaporedjem besedila in ceno ustrezati naročilom. Pomanjkljivosti ali večje količine morajo biti na računu navedene ločeno.

(4) V primeru, da računi ne ustrezajo točkama (2) in (3), lahko naročnik zahteva ponovno pošiljanje ustreznega računa. Dokler ustrezni račun ne prispe, ne teče valuta plačila računa.

(5) Pri dobavah znotraj EU ima vsak račun statistično številko blaga, njegovo maso in DDV-številko kupca, ki se mu dostavi.

9. Termin dobave in njegova zamuda

(1) Če je dogovorjen rok dobave, le-ta začne teči od dneva potrdila naloga. Zadani in/ali dogovorjeni termini dobave ali izdelave s strani naročnika so fiksni termini, kar pomeni, da bo predmet dobave dostopen naročniku na navedeni datum dobave in na navedenem naslovu znotraj ustreznega delovnega časa naročnika.

(2) Če dobavitelj opazi, da naročeno blago ne bo pravočasno dobavljeno, mora po pisni poti obvestiti naročnika o razlogih zamude in njenem trajanju.

(3) Če ne upošteva dogovorjenega termina dobave, je dobavitelj obvezen, neodvisno od tega, ali gre za njegovo krivdo, za vsak začeti teden zamude plačati pogodbene penale v višini 0,3 % zneska naročila, vse do 10 % skupne vrednosti naročila. Nadalje je naročnik pri zamudi dobave prost vseh pravnih in pogodbenih obveznosti ter je pooblaščen po ustreznem podaljšanju roka odpovedati pogodbo. Pravica do nastalega nadomestila škode ostane veljavna.

(4) V primeru prezgodnje dobave ima naročnik pravico dobavitelju izdati račun za nadomestilo nastalih stroškov, kot so stroški skladiščenja.

10. Plačilo in cesija

(1) Rok plačila začne teči z ugotovljenim datumom, najprej s prejemom blaga ali računa ter z izpolnitvijo pogojev za označevanje CE in Izjave o skladnosti v skladu s 4 (2) točko. Če prihod blaga in računa ni časovno usklajen, začne rok plačila teči po prihodu zadnje postavke. V primeru reklamacije začne rok plačila teči po rešitvi le-te. Če ni drugače dogovorjeno, znaša rok plačila 45 dni.

(2) Cesija zneska računa je dovoljena le ob pisni odobritvi naročnika. Plačilo ne zagotavlja ustreznosti dobave in s tem hkrati ne osvobodi dobavitelja nadaljnjih zahtev naročnika.

(3) Plačilo ne pomeni sprejetja pogojev in cen ter ne vpliva na garancijo dobavitelja ali druge pravice, če pride do težav pri zagotavljanju storitve.

(4) Za zamujena vplačila s strani naročnika se zaračunajo obresti do maksimalne višine 5 % od zapadlosti računa.

11. Prevzem in garancija

(1) Podpis na odpremnici in/ali potrdilu o prevzemu blaga vedno velja ob zadržku, tj. blago se šteje za prevzeto, kadar se s poznejšo oceno ugotovi, da sta blago in količina veljavna.

(2) Rok garancije za premično blago znaša 2 leti in začne teči z dnem prevzema blaga s strani naročnika. Končni prevzem sledi šele, kadar se izpolnijo pogoji za oznako CE (če je uporabno, v nasprotnem je primeru oznaka v skladu z veljavnimi krajevnimi in mednarodnimi normami) in Izjavo o skladnosti v skladu s 4.
(2) točko. Če mora naročnik svojemu kupcu dati garancijo, lahko naročnik po preteku roka v trajanju 2 let znotraj 6 mesecev od izpolnitve pogojev garancije le-to zahteva od dobavitelja.

(3) Dobavitelj zagotavlja, da dobavljeno blago ustreza pogojem kakovosti v skladu s 4. (1) točko teh pogojev nabave. Nadalje mora dobavljeno blago v vseh lastnostih ustrezati tem, ki so ugotovljeni s preskusi, ustrezati lastnostim vzorcev ter ustrezati opisu izdelka in biti oproščeno pravic tretjih oseb. Dobavljeno blago in njegove osnovne sestavine prav tako morajo ustrezati javnim besedilom, ki sta jih objavila dobavitelj in proizvajalec (zlasti v prospektih in pri opisu lastnosti izdelkov). Le-to se nanaša tudi na izjave vseh proizvajalcev v proizvodni in prodajni verigi končnega izdelka ter na javne objave oseb, ki se z objavo svojega imena znamke ali katere druge oznake označujejo kot proizvajalci.

(4) Če ima v skladu s 4. (1) točko dostavljeno blago pomanjkljivosti, lahko naročnik zahteva saniranje pomanjkljivosti, zamenjavo neveljavnega blaga, nižjo ceno za naročeno blago ali razdre pogodbo. V vseh primerih je zadostna izvensodna izjava naročnika. Pravica do znižanja cene ali prenehanja pogodbe obstaja tudi v primeru, kadar naročnik zahteva zamenjavo neveljavnega blaga, dobavitelj pa zavrne, kadar blago ne pride v dogovorjenem roku (največ 14 dni), kadar zamenjava blaga ne uspe, ali, kadar so drugi ukrepi za kompenzacijo za naročnika nesprejemljivi. Pravica do prenehanja pogodbe ne obstaja, če dobavitelj meni, da je le-ta nepomembna oziroma nezadostna, da pogodba preneha.

(5) Vse stroške in tveganja zamenjave nosi dobavitelj.

(6) Naročnik bo dobavitelja obvestil o pomanjkljivostih dobavljenega blaga brez nepotrebnega odlašanja (reklamacija), vendar pa garantne pravice in vse druge pravice naročnika, ki izhajajo iz pomanjkljivosti dostavljenega blaga, prevzema pomanjkljivega blaga ali zapoznele prijave/nevložitve le-te o pomanjkljivosti blaga, ostanejo veljavne.

(7) Za pomanjkljivosti, ki ne morejo biti ugotovljene v garantnem roku, ima naročnik pravico po preteku garantnega roka vložiti reklamacijo najmanj 3 mesecev po odkritju pomanjkljivosti, dobavitelj pa je obvezen jamčiti tudi za te pomanjkljivosti.

(8) Če se pomanjkljivosti prijavijo dobavitelju znotraj garantnega roka, se pretek garantnega roka ustavi, in če se pravice, ki izhajajo iz pomanjkljivosti blaga, brez odlašanja sprejmejo. Če se blago popolnoma zamenja, garantni rok začne teči znova, medtem ko pri delni zamenjavi velja enako za novozamenjane dele.

(9) Po preteku ustreznega roka za odpravo pomanjkljivosti jih lahko naročnik odpravi sam ali s pomočjo tretje osebe in zahteva nadomestilo stroškov. To pravico ima tudi, ko odprava pomanjkljivosti izdelka ne uspe ali, kadar ni ustrezna, kadar dobavitelj odločno zavrne odpravo pomanjkljivosti, kadar odprava pomanjkljivosti ne nastopi in ne more nastopiti v s pogodbo opredeljenem roku ali, kadar gre za posebne okoliščine, ki upoštevajoč interese obeh strani upravičijo samostojno odpravo pomanjkljivosti. Naročnik lahko za stroške odprave pomanjkljivosti zahteva predujem od dobavitelja. Garantni rok za dobave, ki jih je moral zaradi pomanjkljivosti odpraviti naročnik ali tretja oseba, ostane veljaven.

(10) Če se pomanjkljivosti v naročenem blagu pokažejo med časom procesa predelave, tj. proizvodnje, ima naročnik poleg nadomestila škode pravico zahtevati tudi nadomestilo vseh stroškov, ki izhajajo iz uporabe poškodovanega blaga. Dobavitelj je dolžan vzeti v poštev vse zahteve za garancijo in nadomestilo škode, ki izhajajo iz dobavljenega blaga ter rešiti le-te.

(11) Med trajanjem garancijskega roka lahko naročnik zahteva 10 % skupne vrednosti naročila kot znesek garancije.

(12) Pri pošiljanju blaga naročniku niti ena tretja oseba ne sme biti upravičena do nje.

12. Garancija za pomanjkljivosti na blagu, garancija proizvajalca in zavarovanje

(1) Dobavitelj je odgovoren za poškodbe, nastale na drugih pravnih dobrinah (reklamacija) zaradi pomanjkljivosti na naročenem blagu.

(2) Dobavitelj se obveže naročniku nadomestiti vse pomanjkljivosti na dobavljenem izdelku, kamor spada tudi zahtevek za odpravo nepravilnosti s strani tretje osebe. Dobavitelj se prav tako obvezuje, da zaradi zahtevka za odpravo nepravilnosti ne bo sprožil sodnega spora zoper naročnika ali tretjo osebo.

(3) Če dobavitelj pozneje ugotovi pomanjkljivosti na izdelku, ki bi lahko privedle do zahtevka za odpravo pomanjkljivosti, je obvezen o tem obvestiti naročnika ter mu nadomestiti vse stroške in škode, ki izhajajo iz povračila pomanjkljivega izdelka in njegove zamenjave.

(4) Če v procesu zamenjave nepravilnega izdelka pride do sodnega spora, bo dobavitelj naročniku dal na voljo vse smotrne dokaze, ga podprl in nadomestil ustrezne stroške sodnega spora.

(5) Možni zahtevki dobavitelja za nadomestilo škode zaradi nepravočasnega dajanja izdelka na voljo so izključeni.

(6) V drugih primerih veljajo zakonska določila, ki se nanašajo na odgovornost.

(7) Dobavitelj je obvezen za škode, povzročene z dobavo blaga z njegove strani, strani njegovih zaposlenih ali pooblaščencev, na lastni strošek skleniti jamstveno zavarovanje. Višina zavarovalne vsote, odvisno od škode, se mora naročniku na njegovo vztrajanje dati na voljo, tj. dokazati.

(8) Odgovornost naročnika za poškodbe strojev, naprav, orodja itd., ki jih je naročniku dal na razpolago dobavitelj, je izključena, razen v primeru namernega in nemarnega ravnanja.

13. Zaupnost podatkov

(1) Dobavitelj se obvezuje k zaupnosti podatkov, ki so mu dani na razpolago med časom naročila, če ti podatki niso običajni in zakonsko znani. Podatke bo uporabljal le v namen izvajanja naročila. Kot zaupne je treba upoštevati tudi načrte, vzorce, modele, oblike in druga sredstva, potrebna za proizvodnjo zahtevanega izdelka, dane na razpolago dobavitelju, ki pa so materialna in duhovna lastnina naročnika, ki si pridržuje pravico do le-teh. Dobavitelj mora te informacije in dokumente hraniti kot zaupne in zaščitene pred vpogledom tretjih oseb, na enake ukrepe pa je dolžan opozoriti tudi svoje zaposlene in sodelavce. Enaka pravila o tajnosti podatkov veljajo tudi po izvedbi naročila ali prenehanju trajanja pogodbe z dobaviteljem.

(2) Podatki o dobavitelju se bodo uporabljali le, da bi se lahko izvedla pogodba, zlasti v administrativne in obračunske namene.

(3) Dobavitelj soglaša, da se podatki, povezani z naročilom, obdelajo in distribuirajo znotraj skupine Semmelrock s strani naročnika.

(4) Dobavitelj mora hraniti kot zaupni povpraševanje in naročilo naročnika. Odgovoren je za vse škode, ki izhajajo iz kršitve te pogodbe.

14. Reklamni material/navajanje referenc

(1) Dobavitelj le ob pisni odobritvi naročnika sme uporabljati podatke iz poslovnega razmerja na informativnih in reklamnih materialih.

15. Kršitev pravic iz poslovnega razmerja

Dobavitelj je odgovoren za kršitev patentov, licenc ali zaščitnih pravic tretjih oseb z dobavo in uporabo predmeta dobave, nosi vse nastale stroške in škode ter na noben način ne bremeni naročnika.

16. Konec pogodbe

(1) Naročnik je pooblaščen brez kršitve vseh svojih pravic takoj prekiniti pogodbo, zlasti v primeru, ko:
– je nad premoženjem dobavitelja sprožen stečajni postopek ali je sprožitev stečajnega postopka zavrnjena zaradi nezmožnosti kritja stroškov, je sprožen postopek poravnave ali kateri koli drug podoben postopek;
– so nastopile okoliščine, ki onemogočajo izpolnitev pogojev iz pogodbe ali izvedbo naročil.

(2) V primeru upravičene prekinitve pogodbe ima naročnik pravico v skladu z lastno oceno že dostavljeno blago zadržati kot kompenzacijo za naplačilo ali na strošek dobavitelja poslati nazaj. V primeru prenehanja pogodbe zaradi dolga dobavitelja mora le-ta naročniku nadomestiti dodatne stroške, nastale iz možne potrebe, da se mora naročilo posredovati tretji osebi.

17. Uporabni zakoni, delna ničnost in obrazložitev klavzule

(1) Za te pogoje nabave in celotne pravne odnose med dobaviteljem in naročnikom velja avstrijsko pravo; izključen je konflikt Konvencije ZN o mednarodni prodaji blaga in norm mednarodne zasebne pravice.

(2) V primeru neučinkovitosti katere izmed določb teh pogojev za le-to velja tej najbližja določba. Neučinkovitost posameznih določb ne vpliva na veljavnost drugih določb.

18. Pristojnost sodišča

Edino pristojno sodišče za vsa razmerja, ki izhajajo iz pogodbe in za sodne spore katere koli vrste, je pooblaščeno sodišče po naslovu naročnika. Če ima dobavitelj sedež izven EU, se vsi sodni spori, ki izhajajo iz te pogodbe ali se nanašajo na njegovo ničnost, kršitev ali njegovo prekinitev, rešujejo v skladu s pravilom o arbitraži in pomirjevanju Arbitražnega sodišča Mednarodne trgovinske zbornice na Dunaju, in sicer s strani treh imenovanih sodnikov. V vsakem primeru ima naročnik pravico tožiti dobavitelja na podlagi naslova njegovega sedeža.

General Terms and Conditions of Purchase of Companies of the Semmelrock Group

1. General

(1) Orders of Semmelrock – Group and any of its affiliated companies (“Companies of the Semmelrock Group” or “Customer”) for goods or services (hereinafter also referred to as “Delivery Item”) as well as conclusion of contracts for works shall be concluded exclusively on the basis of these Terms and Conditions of Purchase unless explicitly agreed otherwise in the order or the contract for works. Contradicting or deviating terms and conditions or other limitations on the part of the supplier shall not become part of the contract unless the Customer has expressly agreed to the same in writing on a case-by-case basis.

2. Offer

(1) Every supplier shall exactly comply with the request received from the Customer and in case of deviations shall expressly point out the same.

(2) Offers shall be made free of charge and shall not establish any obligations on the part of the Customer.

3. Orders

(1) Orders and modifications of orders shall be made in writing (which includes fax and/or e-mail). The contents of orders placed and modifications of orders made orally or via phone shall only be binding if confirmed by the Customer in writing. In case of a written supply agreement (framework agreement) whose validity extends to the particular order this written form requirement may be waived.

(2) Each and every order and modification of an order shall be acknowledged by the supplier in writing, and such acknowledgement shall be received by the Customer within 8 days. Upon expiration of the period the order shall be deemed accepted on the Customer’s terms unless the supplier has rejected the order by written notification. (3) Passing on of orders to third parties in whole or in part shall be subject to the Customer’s written consent. The supplier shall in any case be liable for the deliveries and services of his subcontractors or sub-suppliers and shall be responsible for fulfilment of the same.

4. Product requirements

(1) Deliveries and services must exactly comply with the quality requirements, in particular with the requirements specifications. If and to the extent that an order contains no particular quality requirements, the Delivery Item shall at least be of a quality customary in trade and have the properties normally assumed and comply with the statutory and administrative provisions applicable at the place of destination, at the place of the supplier’s registered office and at the place of the Customer’s registered office (in this order), such as, in particular, provisions on safety, employees’ protection and accident prevention, as well as the applicable standards (such as, e.g., Austrian Standards [Ö-Normen], German Industrial Standards [DIN] and in-house standards) and guidelines, observing the state of the art and the generally accepted rules of technology and all provisions based thereon. The standards and drawings stated in the orders refer to the issue last published and valid at the date of the order unless expressly stated otherwise in the order. All requirements of the Customer shall be requested by the supplier unless they have not been made available already.

(2) The supplier shall inform himself to a sufficient degree about use of the Delivery Item and the requirements resulting therefrom.

(3) If import or export permits or other official permits or approvals or consents of third parties are required for execution of the order, the supplier shall obtain the same on time.

(4) All relevant EU directives regarding CE labelling that are applicable to the product (an in cases where EU-law is not applicable also all other national and international legal norms to that end which are applicable) shall be observed. The respective declaration of conformity including the relevant documentation (in case of non-EU suppliers) shall be part of the delivery.

(5) Upon the Customer’s request, the supplier shall be obliged to send a certificate of preferential origin. Deliveries from non-EU countries shall be in compliance with preferential origin rules as provided in the relevant EU preference agreement.

(6) In addition, the supplier shall be obliged to enclose with the Delivery Item all documents, instructions, drawings and other documentation necessary for use (installation, application, etc.) of the Delivery Item in accordance with its purpose which the Customer requires for use, setting-up, assembly, processing, storage, operation, maintenance, inspection and repair of the Delivery Item, without request and completely. In addition, the supplier shall immediately advise the name of the relevant manufacturer, importer or upstream supplier upon request.

(7) If in a plant of the Semmelrock group assemblies, maintenance work, inspections, repairs, etc. are carried out, the location-related safety guidelines for third-party companies that process orders within the plants of the Semmelrock Group shall apply.

(8) The supplier shall provide all components and services for fulfillment of the requirements demanded by the Customer which are already included in the price, even if they are not explicitly stated in the order.

(9) If tests are planned for the Delivery Item, the supplier shall bear all related costs of material and of his staff. The supplier shall notify the Customer of readiness for testing in writing at least one week in advance and shall agree with him on a test date. If the Delivery Item is not presented at that date, the Customer’s staff costs related to the test shall be borne by the supplier.

(10) If repeated or additional tests are necessary because of identified defects, the supplier shall bear all related costs of material and staff.

(11) For materials verification of feedstock the supplier shall bear the costs of material and staff.

5. Provision of materials, Instructions, Lists of Spare Parts and Assemblies

(1) Exclusive title to tools, films, printing models and other facilities exclusively produced or obtained by the supplier for execution of the order shall pass to the Customer not later than upon payment, even if they remain in the possession of the supplier. Such items shall be delivered to the Customer upon request.

(2) All documents and facilities which are made available to the supplier by the Customer for the purpose of manufacturing the Delivery Item shall remain the property of the Customer and shall not be used, reproduced or made available to third parties by the supplier for other purposes. Upon request they shall be surrendered to the Customer together with all copies and reproductions of the same.

(3) The supplier shall deliver lists of spare parts in the local language of the place of performance and at the Customer’s request also in German and English not later than at the time of delivery.

6. Special Provisions for Deliveries of Hardware and Software

(1) The supplier guarantees that delivered hardware and software contains no copy protections, expiration dates or similar restrictions of use and is free from rights of third parties. The delivery shall in any case contain a comprehensible and complete documentation in the local language of the place of performance of the delivery; if that is not possible it shall be in German or English.

(2) The supplier grants the Customer a transferable right to use and exploit the delivered software which shall be unlimited geographically and in time. The supplier shall be obliged to offer maintenance services for hardware and software and for spare parts for a period of 7 years as of performance in conformity with the contract and to inform the Customer of the most recent hardware and software released from time to time.

7. Pricing and Terms of Delivery

(1) Unless otherwise stated in the order, prices shall include packaging and transport insurance and shall be free place of performance (DDP), discharged and fixed prices.

(2) The place of performance shall be the place of destination as per the order; if no place is indicated, the place of performance shall be the place of the Customer’s registered office. However, the Customer shall be entitled, as an option, to take delivery also ex supplier’s works, with transportation costs being deducted. If the Customer exercises such option, he shall timely notify the supplier thereof. In that event benefit and risk shall pass to the Customer upon delivery.

(3) If terms of delivery are stated in the order, they shall be interpreted in accordance with the INCOTERMS 2000. The supplier shall be obliged to send a dispatch advice to the relevant receiving department.

(4) The supplier shall pack, mark and dispatch dangerous products in accordance with applicable national and international provisions.

(5) The supplier shall take back reusable packaging that is customary in trade at his cost.

(6) The supplier shall be responsible for compliance with terms of delivery by his subsuppliers, including carriers commissioned by him. All shipments which cannot be accepted shall be stored at the cost and risk of the supplier. The Customer shall be entitled to ascertain the contents and the condition of such shipments.

(7) If, during the period between order and delivery, the supplier reduces his prices and/or improves his terms, the prices and terms applicable on the day of delivery shall apply. Price increases and excess deliveries shall be accepted only if the Customer has agreed in writing before receipt of the invoice. Otherwise the invoice amount shall be reduced.

8. Delivery Notes and Invoices, Certificate of Origin

(1) A delivery note which shall bear the order number shall be enclosed with every delivery. In case of carriage by sea the shipping documents and invoices shall state the name of the shipping company and of the vessel.

(2) Invoices shall not be enclosed with the shipment. Invoices which do not state the order number may be rejected.

(3) Invoices shall correspond to the order as regards language, order of the text, items and prices. Extra services or shortfalls in services shall be stated separately in the invoice.

(4) In the event that invoices do not comply with paragraphs (2) and (3), the Customer may demand that a new proper invoice be sent to him. Until receipt of the proper invoice the invoice shall not become due.

(5) In case of shipments within the EU every invoice shall contain the HTS number and the commodity’s net weight as well as the VAT numbers of the contracting parties.

9. Delivery Period and Default in Delivery

(1) If a delivery period has been agreed, such period shall commence on the date the order is placed (mailing date). Delivery dates or completion dates required by the Customer and/or agreed shall be fixed dates and mean that the Delivery Item must be available to the Customer at the delivery date stated and at the delivery address stated during normal local business hours.

(2) As soon as the supplier can anticipate that he will not be able to effect delivery on time, he shall give immediate written notice thereof to the Customer together with a statement of the reasons and of the expected period of delay.

(3) If the agreed delivery period is not observed, irrespective of whether this is due to the supplier’s fault or not, the supplier shall, in addition, be obliged to pay a contractual penalty of 0.3% of the order sum for each week of the delay in delivery commenced, up to a maximum amount of 10% of the order sum to the Customer. In addition, the Customer shall be entitled to rescind the contract in case of default in delivery, after having granted a reasonable grace period and notwithstanding any other statutory or contractual claims of his. Any other claims for damages shall not be affected thereby.

(4) In the event of early delivery the Customer reserves the right to charge the supplier with resulting additional costs, such as costs of storage.

10. Payment and Prohibition to Assign

(1) Payment periods shall commence at the date fixed, but not earlier than upon receipt of the goods and invoices and fulfilment of the conditions on CE labelling and declaration of conformity as per Clause 4 (2). If goods and invoices are not received at the same time, the payment period shall only commence at the later date. In case of complaints the period shall commence only after complete settlement of the same. Unless otherwise agreed, the payment period must equal 45 days.

(2) Assigning of invoice amounts shall only be possible upon the Customer’s prior written consent. Payment shall not mean acceptance of proper delivery and, thus, no waiver of claims to which the Customer is entitled.

(3) Payment shall not mean acceptance of conditions and prices and shall not affect the supplier’s warranty rights or other rights resulting from defectiveness of performance.

(4) If the Customer is in default of payment, the parties agree on default interest in a maximum amount of 5% p.a. from the due date.

11. Acceptance and Warranty

(1) An acknowledgement on the receipt and/or a receipt of delivery of the goods by the Customer shall always be subject to reservation, i.e. the goods shall only be deemed accepted if subsequent inspection does not reveal any shortfalls in quantity and/or defects.

(2) The warranty period for movable items shall be 2 years and shall commence on the day on which the Delivery Item is finally accepted by the Customer. In any case, final acceptance shall only be effected if the conditions regarding CE labelling (if applicable, otherwise labelling in accordance with applicable national and international requirements) and declaration of conformity as per Clause 4 (2) have been fulfilled. If the Customer is held liable for warranty by his customer, the Customer shall be entitled to assert warranty claims against the supplier also after expiration of the two-year period within 6 months of fulfilment of the warranty claims on his part.

(3) The supplier warrants that the Delivery Item fulfils the quality requirements described in Clause

4 (1) of these General Terms and Conditions of Purchase. In addition, the Delivery Item shall in all respects be in accordance with a specimen or sample given, if any, and with any description and shall be free from any third-party rights. The Delivery Item and its basic materials shall also be in compliance with statements of the supplier and of the manufacturer made in public, in particular in brochures and product descriptions. This shall also apply to statements of all members of the manufacturing or distribution chain as well as to public statements of a person who describes himself as a manufacturer by affixing his name, his trademark or any other identification mark. The supplier’s warranty obligation shall also extend to parts manufactured by sub-suppliers.

(4) If the Delivery Item has one or several defects as defined in Clause 4 (1), the Customer may, at his option, demand repair of the defect or delivery of a Delivery Item that is free from defects (subsequent performance), reduce the price to an appropriate amount (price reduction) or cancel the contract (cancellation); in all cases an out-of-court declaration of the Customer shall be sufficient. The right to claim price reduction or cancellation of the contract shall also exist if the Customer has demanded subsequent performance and the supplier refuses the same, does not effect the same within a reasonable period of time (not more than 14 days), if an attempt of subsequent performance fails or further measures to effect subsequent performance are unreasonable for the Customer. No right to cancel the contract shall exist if cancellation of the contract were unreasonable for the supplier in view of the particularly minor significance of the defect.

(5) All costs and risks of subsequent performance shall be borne by the supplier.

(6) The Customer shall give notice to the supplier of defects in the Delivery Item (notice of defects) without unnecessary delay but warranty claims and all other rights of the Customer based on defectiveness of the Delivery Item shall not be affected by acceptance of the Delivery Item by the Customer nor in the event that notice of defect is not or not timely given.

(7) Regarding defects which, during the warranty period, can not even be identified with financially reasonable and usual efforts, the Customer shall be entitled to give notice of defects after expiration of the warranty period for at least 3 months as of identification of the defect, and the supplier shall be subject to warranty also with regard to such defects.

(8) If the defect was notified to the supplier within the warranty period, expiration of the period is suspended provided that the claims arising from such defectiveness are raised without unnecessary delay. If the delivery item is totally replaced, the warranty period shall commence anew; in case of a partial replacement this shall only apply to the replaced parts.

(9) The Customer may repair a defect himself or may have it repaired by third parties and claim reimbursement of the necessary expenses after fruitless expiration of a reasonable period for subsequent performance. The Customer shall have this right also if subsequent performance failed or is unreasonable for the Customer for well-founded reasons lying in the person of the supplier; if the supplier seriously and finally refuses repair of the defect; if repair of the defect is not effected or cannot be effected at a date agreed in the contract or within a certain period; or if special circumstances exist which, when weighing the mutual interests, justify immediate self-performance. The Customer may request from the supplier an advance payment for expenses necessarily to be incurred for the repair of the defect. The supplier’s warranty for deliveries where defects that have occurred are repaired by the Customer or third parties shall continue to exist.

(10) If a defect is identified only in the course of processing the Delivery Item by the Customer, the Customer shall, as claim for damages, in any case also be entitled to reimbursement of the expenses incurred in connection with use of the defective material. The supplier shall fully indemnify and hold the Customer harmless from and against all warranty claims and/or claims for damages causedby the delivered goods.

(11) For the duration of the warranty period the Customer may retain 10% of the total order valueas liability cover amount, which shall not bear interest.

(12) There shall be no security rights of third parties to the Delivery Item whatsoever at the time of acceptance by the Customer.

12. Liability for damage caused by defects, product liability and insurance

(1) The supplier shall be liable without limitation for damage caused by a defect of the Delivery Item to other legally protected interests.

(2) Regarding the products delivered by the supplier, which includes sub-products, the supplierundertakes to compensate the Customer for any and all damage under product liability and to indemnify and hold the Customer harmless from and against all product liability claims of third parties, including both physical injury and damage to property.

(3) If the supplier subsequently becomes aware of facts which might lead to product liability claims, the supplier shall be obliged to report the same immediately and to reimburse the Customer all expenses incurred by him and to compensate him for all damage suffered by him in connection with recalling of defective products and/or which third parties have to be compensated for.

(4) If legal disputes should arise in product liability cases, the supplier shall hand over all expedient means of evidence to the Customer on time, use his best efforts to support the Customer and reimburse reasonable costs of such legal disputes.

(5) Any claims for damages of the supplier on grounds of non-timely provision shall be excluded.

(6) For the rest, the statutory provisions on liability shall apply.

(7) The supplier shall take out sufficient liability insurance at his cost for damage caused by himself, his staff or agents in connection with the Delivery Item. The amount of coverage per event of damage shall be evidenced to the Customer upon request.

(8) Liability of the Customer for loss of or damage to machines, equipment, tools, etc. provided by the Customer to the supplier shall be excluded except in cases of willful intent or gross negligence.

13. Secrecy

(1) The supplier undertakes to maintain secrecy about information of which he obtains knowledge in connection with the order unless it is in the public domain or otherwise lawfully known to him. The supplier shall use data of which he has obtained knowledge exclusively for the purpose of processing the order. The supplier shall also maintain secrecy about drawings, samples, models, moulds and other production documents and aids handed over to him and of which the Customer may freely dispose, which shall remain physical and intellectual property of the Customer. The supplier shall protect all such information and documents against access by third parties and cause his staff dealing with the same to likewise maintain secrecy. The provisions on secrecy and data protection shall continue to apply after complete performance of the order and termination of all contractual relationships with the supplier.

(2) The supplier’s data from the relevant transaction shall, in principle, only be processed automatically for purposes of completion of the contract, in particular for administrative and accounting purposes.

(3) However, the supplier agrees that data related to the order may be processed by the Customer and transmitted within the Semmelrock Group.

(4) The supplier shall treat the enquiry and the order as confidential. The supplier shall be liable for any and all damage or loss suffered by the Customer from non-compliance with this obligation.

14. Advertising Material / Customer Reference

The supplier shall only be permitted to refer to the business relationship in information and advertising material with the express written consent of the Customer.

15. Infringement of Industrial Property Rights

The supplier shall be liable for any infringement of patents, licences or third-party proprietary rights caused by delivery or use of the Delivery Items and shall bear all resulting costs and damages and shall fully indemnify and hold the Customer harmless.

16. Termination of Contract

(1) Notwithstanding any other rights of his, the Customer shall be entitled to terminate the contract with immediate effect, in particular if – bankruptcy proceedings are opened over the supplier’s assets or opening of bankruptcy proceedings is dismissed for lack of assets to cover the costs and/or if composition proceedings are allowed or if any similar event occurs in another jurisdiction; – circumstances have occurred which obviously render further proper performance of the order impossible.

(2) In the event of a justified rescission of the contract, the Customer may, at his discretion, either retain goods already delivered to him against payment of the pro-rata price or send them back at the supplier’s cost. In the event of a rescission of the contract due to the supplier’s fault thesupplier shall also reimburse the Customer those additional costs which result from the fact that the order has to be passed on to a third party, if applicable.

17. Applicable Law, Partial Invalidity and Construction of Clauses

(1) These Terms and Conditions of Purchase and all legal relationships between the Customer and the supplier shall be subject to Austrian law; however, the UN Convention on the International Sale of Goods (UN Sales Law) and the conflict of laws rules of private international law shall be excluded. (2) If any of the provisions of these General Terms and Conditions is ineffective, a provision shall apply which comes as close as possible to the ineffective provision. Ineffectiveness of individual provisions shall not affect the validity of the remaining provisions.

18. Legal Venue

For all disputes directly or indirectly arising from the contractual relationship the court having jurisdiction over the subject-matter and the place of the Customer’s establishment shall have exclusive jurisdiction. If the supplier’s registered office is situated outside the EU, all disputes arising out of the contract or referring to violation, termination or nullity of the same shall be finally settled according to the Rules of Arbitration and Conciliation of the International Arbitral Centre of the Austrian Federal Economic Chamber (Vienna Rules) by three arbitrators appointed in accordance with the said Rules. In any case the Customer shall have the right to sue the supplier also at the place of the supplier’s establishment.